Abonament radiowo-telewizyjnyPłacisz abonament w platformie cyfrowej, dzwonek do drzwi - kontrola opłat za używanie odbiornika radiowo-telewizyjnego. Pokazujesz kwit i .... zdziwienie. Opłata za abonament wnoszona na rzecz platform cyfrowych nie jest opłatą za używanie odbiornika. O co w tym chodzi? Kto płaci a kto jest zwolniony z opłaty? Komu i za co? Regulacje prawne i najważniejsze, ile - to w tym artykule ...
 
Stawki abonamentu radiowego i radiowo-telewizyjnego w roku 2015.
Sprawdź też stawki abonamentu radiowego i radiowo-telewizyjnego obowiązujące w latach 2014-2010.

Dlaczego tak naświetlam słowo "za używanie"? 

Wiele osób uważa, iż posiadając ofertę platformy cyfrowej - opłata jest wliczona w cenę abonamentu. Niestety tak nie jest. Dlaczego?

Szczegółowo opisane jest to na stronach KRRiT gdzie czytamy:
 
Dlaczego mam płacić abonament RTV jeżeli płacę abonament telewizji kablowej / satelitarnej?
 
Zgodnie z ustawą dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z dnia 16 maja 2005 r. z późn zm.) opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. nr 253 poz. 2531 z późn. zm.).

Podobnego obowiązku ustawodawca nie nałożył na nadawców komercyjnych.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. nr 253 poz. 2531 z późn. zm.) w art. 21. stwierdza, że Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Ustawa określa, iż do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji należy w szczególności:


* tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych,
* tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję,
* budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych,
*  rozpowszechnianie przekazów tekstowych,
* prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
* prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu,
* popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej,
* upowszechnianie wiedzy o języku polskim,
* tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:

* kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji,
* rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
* sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
* umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
* służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
* respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
* służyć umacnianiu rodziny,
* służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych,
* służyć zwalczaniu patologii społecznych,
* uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Opłata abonamentowa, zgodnie z art. 2. ust. 1. ustawy o opłatach abonamentowych jest pobierana za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. W art. 2. ust. 2. ustawodawca zawarł domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Opłatę abonamentową, zgodnie z art. 2 ust 4. i 5. ustawy o opłatach abonamentowych, uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność uiszcza się tylko jedną opłatę abonamentową.
Reasumując wnoszenie opłaty abonamentowej jest obowiązkiem każdej osoby posiadającej odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny.

Opłata ta jest niezależna od opłat wnoszonych na rzecz operatorów sieci kablowych, czy operatorów platform satelitarnych, z którymi zawarto odrębne umowy cywilnoprawne.
 
Art. 4. ustawy 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z dnia 16 maja 2005 r. z późn zm.) określa katalog osób zwolnionych z opłat abonamentowych. Są to osoby co do których orzeczono o:

* zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
* całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)), lub
* znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3)), lub
* trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;

Zwolnione z opłat abonamentowych są również osoby, które:

* ukończyły 75 lat,
* otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
* osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
* osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %.

Warto podkreślić, że zgodnie z Art. 4. ust 2. ustawy o opłatach abonamentowych zwolnienia określone w art. 4. ust. 1 nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.
 
 

Jeśli więc zalegacie z opłatą w sposób nieumyślny co zrobić?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu.
 
 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2015

 

 
rok 2015
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 6,50 zł   
21,50 zł   
 opłata za dwa miesiące
 12,60 zł   
41,70 zł   
 opłata za trzy miesiące
 18,70 zł   
61,90 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 37,05 zł   
122,55 zł   
 opłata za rok z góry
 70,30 zł   
232,20 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 
 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2014

 

 
rok 2014
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,90 zł   
19,30 zł   
 opłata za dwa miesiące
 11,45 zł   
37,45 zł   
 opłata za trzy miesiące
 17,00 zł   
55,60 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 33,60 zł   
110,00 zł   
 opłata za rok z góry
 63,70 zł   
208,45 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.


 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2013

 

 
rok 2013
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,65 zł   
18,65 zł   
 opłata za dwa miesiące
 11,00 zł   
36,20 zł   
 opłata za trzy miesiące
 16,30 zł   
53,70 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 32,20 zł   
106,30 zł   
 opłata za rok z góry
 61,00 zł   
201,40 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2012

 

 
rok 2012
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,50 zł   
 18,50 zł   
 opłata za dwa miesiące
 10,70 zł   
 35,90 zł   
 opłata za trzy miesiące
 15,85 zł   
53,30 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 31,35 zł   
105,45 zł   
 opłata za rok z góry
 59,40 zł   
199,80 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 
 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2011

 

 
rok 2011
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,35 zł   
17,15 zł   
 opłata za dwa miesiące
 10,45 zł   
33,45 zł   
 opłata za trzy miesiące
 15,50 zł   
49,65 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 30,65 zł   
98,25 zł   
 opłata za rok z góry
 58,75 zł   
188,30 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 
 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w latach 2008-2010

 

 
rok 2008, 2009, 2010
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,30 zł   
17,00 zł   
 opłata za dwa miesiące
 10,40 zł   
33,20 zł   
 opłata za trzy miesiące
 15,40 zł   
49,30 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 30,40 zł   
97,50 zł   
 opłata za rok z góry
 58,20 zł   
186,70 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 

 

Informacje o indywidualnym numerze identyfikacyjnym użytkownika odbiorników RTV - sposoby wpłaty.

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 187, poz. 879), Poczta Polska była zobowiązana do zawiadomienia do dnia 13. grudnia 2008 roku wszystkich zarejestrowanych abonentów o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników rtv. (wzór zawiadomienia stanowi załącznik do wymienionego rozporządzenia).  

2) Poczta Polska wysłała do wszystkich zarejestrowanych abonentów, w okresie od maja 2008 r. do listopada 2008 r., zawiadomienie o nadaniu takiego numeru. Jednocześnie, po 13.12.2007 r. abonenci, którzy dokonywali pierwszej rejestracji odbiorników rtv lub zgłaszali konieczność wymiany książeczki rtv. otrzymywali na bieżąco (nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia) zawiadomienia o nadaniu indywidualnych nr identyfikacyjnych, zgodnie z obowiązującym od 13.12.2007 r. rozporządzeniem.

3) Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”, stanowi dowód zarejestrowania odbiorników rtv i zastępuje dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników rtv w formie imiennych książeczek rtv. Dodatkowo abonenci zobowiązani do wnoszenia opłat abonamentowych otrzymali 5 odcinków spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówki, które zawierają numer rachunku bankowego dedykowanego wpłatom rtv (osiem ostatnich cyfr tego rachunku stanowi indywidualny numer identyfikacyjny abonenta). oraz 2 druki zamówienia na spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki.

4) W przypadku, gdy abonent zgubił, zniszczył bądź też nie otrzymał zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego z nieznanych nam przyczyn (np. z powodu niezgłoszenia zmiany danych adresowych użytkownika odbiorników rtv), może uzyskać informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego, dedykowanego opłatom abonamentowym:

w urzędzie pocztowym, podając swoje dane personalne i adresowe oraz dotychczasowy numer książeczki rtv – pracownik Urzędu Pocztowego ustali z właściwą Kartoteką RTV indywidualny nr identyfikacyjny abonenta, a po jego ustaleniu, abonent może wnieść opłatę na standardowym druku polecenia przelewu/wpłaty gotówki
w Kartotece RTV, podając swoje dane personalne i adresowe oraz dotychczasowy numer książeczki rtv – bezpośrednio, telefonicznie lub e-mailem
na stronie internetowej www.poczta-polska.pl Informacje o danych teleadresowych Kartotek RTV dostępne są w urzędach pocztowych oraz na stronie internetowej www.poczta-polska.pl

Do abonentów, którzy zgłaszają fakt nieposiadania zawiadomienia, wysyłane są powtórne zawiadomienia o nadaniu indywidualnego nr identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników rtv wraz z imiennymi blankietami wpłat.

5) Do czasu otrzymania powtórnego zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego wraz z imiennymi blankietami wpłat, opłaty abonamentowe można dokonywać z wykorzystaniem ogólnie dostępnych, standardowych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówki. W tym przypadku należy w miejscu nazwa odbiorcy wpisać: Poczta Polska COF COR Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz, a w miejscu nr rachunku wpisać indywidualny numer rachunku bankowego (osiem ostatnich cyfr tego rachunku stanowi indywidualny numer identyfikacyjny abonenta). Należy również uzupełnić odpowiednio dane użytkownika odbiorników rtv, kwotę oraz okres, za jaki opłata jest wnoszona.

6) W przypadku realizacji wpłat abonamentowych w formie zlecenia bankowego, abonent ma obowiązek powiadomić bank prowadzący jego rachunek o zmianie dotychczasowego numeru rachunku bankowego, dedykowanego wpłatom rtv. Bardzo prosimy abonentów o dokonanie zmiany dyspozycji rachunku na rachunek zawierający indywidualny nr użytkownika odbiorników rtv podany w korespondencji przekazanej przez Pocztę Polską

7) Jeżeli abonenci wnoszą opłaty wyłącznie w urzędach pocztowych, monitorowane jest zużycie imiennych blankietów opłat i automatycznie dosyłanych jest kolejnych 6 imiennych blankietów dla wnoszenia opłat za abonament rtv. Dodatkowo, w zależności od zapotrzebowania abonentów, kolejne blankiety opłat można zamówić:

• w najbliższym urzędzie pocztowym lub Kartotece RTV, składając „Zamówienie na spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki”
• w Kartotece RTV – korespondencyjnie, telefonicznie lub e-mailem
• na stronach internetowych www.poczta-polska.pl
 

 
 napisano na podstawie informacji KRRiT i TVP
01-01-2015 GreGoR

 

 

Komentowanie dozowolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Komentarze

 • Ja mam wyrejestrowany odbiornik tv bo nie oglądam w ogóle tvpasożyty nawet na CP,ale za radio płacę choć mógłbym korzystać z radia internetowego.Nie będę dokładał się do utrzymywania różnej maści darmozjadów pobierających horrendalne apanaże za jakieś dziadowskie seriale i programy.Nie mówiąc już o prezesikach.
 • dominikanin3081 - nie cenzura a konieczność akceptacji przez moderatora. Komentarze akceptujemy z powodu spamu jaki zalewa portale. W ten sposób próbujemy się przed tym bronić. Jeśli komentarz nie zawiera obraźliwych treści - na 100% się pojawi - jak w tym przypadku. Pozdrawiam.
 • Co się stało z tym co już napisałem.Nie odpowiadał cenzurze.
 • Myślę,ze ludzie odpowiedzialni płacą za abonament,natomiast róznego rodzaju kombinatorom jakoś udaje się nie płacic abonamentu.Należy znależc skuteczny sposó aby każdy ten obowiązek musiał wypełni w myśl zasady,że wszyscy obywatele są równi wobec prawa.Należy zobowiąza wszystkie platfpormy telewizyjne do pobierania przy zapłacie korzystania z platformy również opłaty abonamentowej RTV i rozliczenie się z tego z telewizją.Jestem przeciwko róznego rodzaju cwaniakom.Ja płacę abonament już kilkadziesąt lat i mimo,ze obecnie jestem już emerytem z tego powodu nie umarłem z głodu,Cz.Kaleta.
 • Zaczęło się straszenie obywateli dziwnie sformułowaną ustawą o obowiązku płacenia haraczu za posiadanie telewizora, radia przez KRRiT i TVP., oraz próba wyrwania z niejednokrotnie marnych zasobów portfeli resztek pieniędzy. Nikt tych ustaw nie próbuje wyprostować, żeby opłacający TV komercyjną na której są również programy TVP, nie musieli płacić dwa razy za to samo. Może decydenci w końcu się obudzą, że te opłaty powinny być ściągane od komercyjnych stacji.
 • Abonament jest powszechnie niepłacony (zaledwie 20% społeczeństwa go opłaca) i dlatego Sejm winien wyciągnąć z tego wniosek, że nie jest powszechnie akceptowanym sposobem opodatkowania "za telewizor". Mimo tego, że w telewizji uważanej za publiczną są reklamy, to jeszcze utrzymuje się abonament. Gdyby abonament był jedynym źrodłem telewizji publicznej - już dawno by ta telewizja zbankrutowała. Typowe w Polsce: wszyscy wiedzą jakie jest prawo, a rzadko kto płaci. Od wielu lat z wielu środowisk idą głosy, że abonament powinien być zlikwidowany, a mimo tego nie likwiduje się programów, a wręcz odwrotnie - zwiększa się ich liczbę. Rządowi chyba zależy na słabości tej telewizji.
 • na telewizji publicznej i tak co roku to samo Kevin sam w domu i inne pierdoły. I za co mamy płacić za M jak miłóść czy Hotel 52?
 • "respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki"
  Ta ich cała misja łamie nie dość że Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej to do tego Powszechną Deklarację Praw Człowieka. A co jeśli ktoś jest np. ateistą i jeśli nie ogląda telewizji publicznej ani nie słucha radia tylko ogląda programy np. Włoskie czy Hiszpańkie - dlaczego ma płacić za coś czego nie użytkuje? To jest na siłę narzucone niczym dyktatura. Przez m.in. takie chore ustawy Polsce jeszcze daleko do statusu kraju wolnego. Po prostu komuna tylko trochę bardziej kolorowa. chore państwo.
 • Dlatego w najbliższych wyborach zagłosuje na tę partię która zniesie abonament. Pytanie czy dotrzyma obietnicy!.

z innej beczki

Masz kota? Jeśli tak, zapraszamy na nową stronę: Koty Domowe Tygrysy. Znajdziesz tam odpowiedzi i porady na częste pytania czym bawi się kot, czym karmić, zagrożenia, czy można go czegoś nauczyć. Te i inne zagadnienia znajdziesz w domowych tygrysach.

koty domowe, rasowe oraz podwórkowe w jednym miejscu

Zapraszamy

Portal HDTV-SAT.EU
Nasze strony zawsze znajdziesz pod adresem:
www.hdtv-sat.eu
Telewizja satelitarna bez tajemnic ...
przyjazna dla Was strona
.
Teraz także w wersji mobilnej.
 
Generowanie strony [s]: 0.0299

Portal HDTV SAT Telewizja Satelitarna bez tajemnic ...  

 Strona główna HDTV-SAT.EU     Dekodery SATelitarne     Kanały telewizyjne     Galeria, foto, zap     Encyklopedia

Nawigacja