Abonament radiowo-telewizyjnyPłacisz abonament w platformie cyfrowej, dzwonek do drzwi - kontrola opłat za używanie odbiornika radiowo-telewizyjnego. Pokazujesz kwit i .... zdziwienie. Opłata za abonament wnoszona na rzecz platform cyfrowych nie jest opłatą za używanie odbiornika. O co w tym chodzi? Kto płaci a kto jest zwolniony z opłaty? Komu i za co? Regulacje prawne i najważniejsze, ile - to w tym artykule ...
 
Stawki abonamentu radiowego i radiowo-telewizyjnego w roku 2015.
Sprawdź też stawki abonamentu radiowego i radiowo-telewizyjnego obowiązujące w latach 2014-2010.

Dlaczego tak naświetlam słowo "za używanie"? 

Wiele osób uważa, iż posiadając ofertę platformy cyfrowej - opłata jest wliczona w cenę abonamentu. Niestety tak nie jest. Dlaczego?

Szczegółowo opisane jest to na stronach KRRiT gdzie czytamy:
 
Dlaczego mam płacić abonament RTV jeżeli płacę abonament telewizji kablowej / satelitarnej?
 
Zgodnie z ustawą dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z dnia 16 maja 2005 r. z późn zm.) opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. nr 253 poz. 2531 z późn. zm.).

Podobnego obowiązku ustawodawca nie nałożył na nadawców komercyjnych.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. nr 253 poz. 2531 z późn. zm.) w art. 21. stwierdza, że Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Ustawa określa, iż do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji należy w szczególności:


* tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych,
* tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję,
* budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych,
*  rozpowszechnianie przekazów tekstowych,
* prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
* prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu,
* popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej,
* upowszechnianie wiedzy o języku polskim,
* tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:

* kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji,
* rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
* sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
* umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
* służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
* respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
* służyć umacnianiu rodziny,
* służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych,
* służyć zwalczaniu patologii społecznych,
* uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Opłata abonamentowa, zgodnie z art. 2. ust. 1. ustawy o opłatach abonamentowych jest pobierana za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. W art. 2. ust. 2. ustawodawca zawarł domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Opłatę abonamentową, zgodnie z art. 2 ust 4. i 5. ustawy o opłatach abonamentowych, uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność uiszcza się tylko jedną opłatę abonamentową.
Reasumując wnoszenie opłaty abonamentowej jest obowiązkiem każdej osoby posiadającej odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny.

Opłata ta jest niezależna od opłat wnoszonych na rzecz operatorów sieci kablowych, czy operatorów platform satelitarnych, z którymi zawarto odrębne umowy cywilnoprawne.
 
Art. 4. ustawy 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z dnia 16 maja 2005 r. z późn zm.) określa katalog osób zwolnionych z opłat abonamentowych. Są to osoby co do których orzeczono o:

* zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
* całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)), lub
* znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3)), lub
* trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;

Zwolnione z opłat abonamentowych są również osoby, które:

* ukończyły 75 lat,
* otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
* osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
* osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %.

Warto podkreślić, że zgodnie z Art. 4. ust 2. ustawy o opłatach abonamentowych zwolnienia określone w art. 4. ust. 1 nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.
 
 

Jeśli więc zalegacie z opłatą w sposób nieumyślny co zrobić?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu.
 
 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2015

 

 
rok 2015
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 6,50 zł   
21,50 zł   
 opłata za dwa miesiące
 12,60 zł   
41,70 zł   
 opłata za trzy miesiące
 18,70 zł   
61,90 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 37,05 zł   
122,55 zł   
 opłata za rok z góry
 70,30 zł   
232,20 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 
 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2014

 

 
rok 2014
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,90 zł   
19,30 zł   
 opłata za dwa miesiące
 11,45 zł   
37,45 zł   
 opłata za trzy miesiące
 17,00 zł   
55,60 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 33,60 zł   
110,00 zł   
 opłata za rok z góry
 63,70 zł   
208,45 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.


 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2013

 

 
rok 2013
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,65 zł   
18,65 zł   
 opłata za dwa miesiące
 11,00 zł   
36,20 zł   
 opłata za trzy miesiące
 16,30 zł   
53,70 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 32,20 zł   
106,30 zł   
 opłata za rok z góry
 61,00 zł   
201,40 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2012

 

 
rok 2012
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,50 zł   
 18,50 zł   
 opłata za dwa miesiące
 10,70 zł   
 35,90 zł   
 opłata za trzy miesiące
 15,85 zł   
53,30 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 31,35 zł   
105,45 zł   
 opłata za rok z góry
 59,40 zł   
199,80 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 
 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w roku 2011

 

 
rok 2011
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,35 zł   
17,15 zł   
 opłata za dwa miesiące
 10,45 zł   
33,45 zł   
 opłata za trzy miesiące
 15,50 zł   
49,65 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 30,65 zł   
98,25 zł   
 opłata za rok z góry
 58,75 zł   
188,30 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 
 

Wysokość opłat za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych w latach 2008-2010

 

 
rok 2008, 2009, 2010
wysokość opłaty za używanie odbiorników:
   radiofonicznych   
   telewizyjnych i  
   radiofonicznych
   
 opłata za jeden miesiąc
 5,30 zł   
17,00 zł   
 opłata za dwa miesiące
 10,40 zł   
33,20 zł   
 opłata za trzy miesiące
 15,40 zł   
49,30 zł   
 opłata za sześć miesięcy
 30,40 zł   
97,50 zł   
 opłata za rok z góry
 58,20 zł   
186,70 zł   

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia  pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego na formularzach z przypisanym indywidualnym numerem użytkownika.

 

 

Informacje o indywidualnym numerze identyfikacyjnym użytkownika odbiorników RTV - sposoby wpłaty.

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 187, poz. 879), Poczta Polska była zobowiązana do zawiadomienia do dnia 13. grudnia 2008 roku wszystkich zarejestrowanych abonentów o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników rtv. (wzór zawiadomienia stanowi załącznik do wymienionego rozporządzenia).  

2) Poczta Polska wysłała do wszystkich zarejestrowanych abonentów, w okresie od maja 2008 r. do listopada 2008 r., zawiadomienie o nadaniu takiego numeru. Jednocześnie, po 13.12.2007 r. abonenci, którzy dokonywali pierwszej rejestracji odbiorników rtv lub zgłaszali konieczność wymiany książeczki rtv. otrzymywali na bieżąco (nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia) zawiadomienia o nadaniu indywidualnych nr identyfikacyjnych, zgodnie z obowiązującym od 13.12.2007 r. rozporządzeniem.

3) Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”, stanowi dowód zarejestrowania odbiorników rtv i zastępuje dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników rtv w formie imiennych książeczek rtv. Dodatkowo abonenci zobowiązani do wnoszenia opłat abonamentowych otrzymali 5 odcinków spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówki, które zawierają numer rachunku bankowego dedykowanego wpłatom rtv (osiem ostatnich cyfr tego rachunku stanowi indywidualny numer identyfikacyjny abonenta). oraz 2 druki zamówienia na spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki.

4) W przypadku, gdy abonent zgubił, zniszczył bądź też nie otrzymał zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego z nieznanych nam przyczyn (np. z powodu niezgłoszenia zmiany danych adresowych użytkownika odbiorników rtv), może uzyskać informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego, dedykowanego opłatom abonamentowym:

w urzędzie pocztowym, podając swoje dane personalne i adresowe oraz dotychczasowy numer książeczki rtv – pracownik Urzędu Pocztowego ustali z właściwą Kartoteką RTV indywidualny nr identyfikacyjny abonenta, a po jego ustaleniu, abonent może wnieść opłatę na standardowym druku polecenia przelewu/wpłaty gotówki
w Kartotece RTV, podając swoje dane personalne i adresowe oraz dotychczasowy numer książeczki rtv – bezpośrednio, telefonicznie lub e-mailem
na stronie internetowej www.poczta-polska.pl Informacje o danych teleadresowych Kartotek RTV dostępne są w urzędach pocztowych oraz na stronie internetowej www.poczta-polska.pl

Do abonentów, którzy zgłaszają fakt nieposiadania zawiadomienia, wysyłane są powtórne zawiadomienia o nadaniu indywidualnego nr identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników rtv wraz z imiennymi blankietami wpłat.

5) Do czasu otrzymania powtórnego zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego wraz z imiennymi blankietami wpłat, opłaty abonamentowe można dokonywać z wykorzystaniem ogólnie dostępnych, standardowych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówki. W tym przypadku należy w miejscu nazwa odbiorcy wpisać: Poczta Polska COF COR Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz, a w miejscu nr rachunku wpisać indywidualny numer rachunku bankowego (osiem ostatnich cyfr tego rachunku stanowi indywidualny numer identyfikacyjny abonenta). Należy również uzupełnić odpowiednio dane użytkownika odbiorników rtv, kwotę oraz okres, za jaki opłata jest wnoszona.

6) W przypadku realizacji wpłat abonamentowych w formie zlecenia bankowego, abonent ma obowiązek powiadomić bank prowadzący jego rachunek o zmianie dotychczasowego numeru rachunku bankowego, dedykowanego wpłatom rtv. Bardzo prosimy abonentów o dokonanie zmiany dyspozycji rachunku na rachunek zawierający indywidualny nr użytkownika odbiorników rtv podany w korespondencji przekazanej przez Pocztę Polską

7) Jeżeli abonenci wnoszą opłaty wyłącznie w urzędach pocztowych, monitorowane jest zużycie imiennych blankietów opłat i automatycznie dosyłanych jest kolejnych 6 imiennych blankietów dla wnoszenia opłat za abonament rtv. Dodatkowo, w zależności od zapotrzebowania abonentów, kolejne blankiety opłat można zamówić:

• w najbliższym urzędzie pocztowym lub Kartotece RTV, składając „Zamówienie na spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki”
• w Kartotece RTV – korespondencyjnie, telefonicznie lub e-mailem
• na stronach internetowych www.poczta-polska.pl
 

 
 napisano na podstawie informacji KRRiT i TVP
01-01-2015 GreGoR

 

 

Komentowanie dozowolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Komentarze

 • Nie płacę abonamentu rtv, nie mam nawet zarejestrowanego telewizora.Mam cyfrowy polsat i im mogę płacić ,ponieważ ich oferta programowa jest o niebo ciekawsza niż tel. publicznej.Nie zamierzam dokładać do pensji prezesów i ,,gwiazd'',o których ciągle czytam w gazetach. Dla mnie mogą kodować programy tel. publicznej, na pewno nie dołączę ich do oferty tel.,z której ja korzystam.
 • Płacę 70 zł abonamentu za Cyfrowy Polsat. Radia nie słucham, TVP nie oglądam i abonamentu radiowo telewizyjnego płacić nie będę. I tak oferta programowa jest do d... i gdyby nie dzieci to w ogóle bym telewizora nie miała. Poza tym mam wrażenie ,że ten cały abonament to tylko próba wyłudzenia pieniędzy od obywateli bo jak widze to na każdym domu wisi antena satelitarna.

  A tak w ogóle to co to ma być Polsatowi płace za udostępnienie kanałów tel. a Abonament to niby za co. Za to , że mam telewizor w domu. Za telewizor też zapłaciłam w sklepie.
 • A gdzie alternatywa?
  Dlaczego "podatek od posiadania telewizora" nazywa się "abonamentem"?
  Dlaczego nie mam możliwości wybrania w ofercie stacji komercyjnych pakietu bez programów obarczonych "misją"? To powinno się nazywać pakiet AA czyli pakiet Anty-Abonamentowy.
  Radia w samochodach też powinny być sprzedawane z taką opcją.
  Przechodzimy na sygnał cyfrowy. Może by więc zakodować te pełne reklam programy z "wielką misją" i niech ci którzy płacą mają odkodowane. Niestety okazałoby się, że nikomu ich nie brakuje! I byłby to koniec tej reklamo-publicznej telewizji.
  Nie jest żadnym wytłumaczeniem że możesz mieć odbiornik i nie oglądać tv a np. tylko odtwarzać filmy z DVD. Masz potencjalne możliwości! I jak w tym kawale o gościu którego oskarżali o pędzenie bimbru na podstawie aparatury znalezionej w piwnicy:
  - To za gwałt też mnie skażcie!
  - A zgwałciliście kogoś?
  - Nie, ale mam aparaturę!
 • abonament rtv pozostal jeszcze z prl-u i placą go ludzie w podeszłym wieku,ze starą instalacją antenową(koszykową) na dachu do odbioru sygnału naziemnego.Ci ludzie są łatwym celem dla wyłudzjących praktyk,nawet przez panstwo.oglądaja te swoje trzy kanały,płacą i sa zadowoleni.Pozostali korzystają z satelitarnych platform cyfrowych i płacą abonament dla operatorów ktorzy zarabiają na emisji programów tv publicznej,a wiec to operatorzy zobowiązani są do uiszczenia oplat abonamentowych za korzystanie z materiałow udostepnionych przez rtv publiczną.Przecierz to jasne,przejrzyste,oczywiste i logiczne i w czym problem?jesli ktos próbuje narzucic inne poglady jest to naduzycie!
 • Tylko i wyłącznie wyciąganie pieniędzy z naszych kieszeni. Kolejny haracz. Z.......e!!!
 • czy wobec zapisu,że używanie odb.telewizyjnego do odbioru TV ustawodawca zawarł domniemanie, że osoba, która posiada odb. odbiera ten program mam pytanie: czy brak możliwości odbioru tv publicznej ( np. brak zaprogramowania TV na w/w stacje lub brak dostarczenia w/w sygnałow) zD jest wystarczającym warunkiem nie uiszczania tego abonamentu ?
 • w dobie takiej techniki szpece z telewizji polskiej zamiast szukać kasy na swoje zachcianki w naszych portfelach niech lepiej wezmą przykład z konkurencji Polsatu i innych i opracują taki dekoder który pozwoli oglądać ich programy tylko tym co go chcą wykupić,ja zarabiam 2-tyś.i jak słyszę o gażach w TWP to mie krew zalewa.zapłacę tylko w tedy gdy do jakiegoś ich z programu rozrywkowego zaproszą kogoś biednego z ulicy i pozwolą mu wygrać.te same gęby błysną na ekranie w jakiejś tam roli a już z chwilę widać ją TAŃCZY ZA KASĘ 10tyś.za 1-godz.tyle ponoć biorą za taki występ.przepraszam za moją ortografię ale jak to piszę to się we mnie gotuje.


 • Dlaczego mam placic za terewizor ktory sam kupilem? Telewizja publiczna nie dala mi go w prezencie ani nie zaplaci za ewentualne koszty naprawy wiec wara od mojego portfela! Niedlugo wprowadza abonament za korzystanie z czajnika albo sedesu, i nie wazne ze place za wode :)PARANOJA
 • Jedynym rozwiązaniem na niepłacenie abonamentu to kupienie sobie wielkiego monitora (drogie i trudne w realizacji przedsięwzięcie) wtedy taki monitor nie posiada wejścia AV i nie jest telewizorem, wszelkie podłączone do niego urządzenia są przez HDMI lub D/V czyli np konsole do gier czy tuner telewizji cyfrowej. I to chyba jedyne rozwiązanie aby ominąć w tym kraju haraczu za posiadanie odbiornika TV to chyba, że znajdzie się ktoś cwany który zalegalizuje możliwość plombowania wejść AV w nowych telewizorach i wystawiania jakiegoś papierka, dzięki któremu będzie można wyrejestrować w urzędzie pocztowym odbiornik telewizyjny lub na podstawie którego nie będzie trzeba go rejestrować w ogóle!
 • nie place i nie bede placil ,bede tez decydowal sam co bede oglondal i kogo ,tv publicznej nie oglondam i nie bede placil ,tylko dla tego ze jest to zlodziejstwo w majestacie prawa ,logicznie czy musze dawac piekarzowi pieniadze tylko dlatego ze jest na mojej ulicy ,czy musze placic taxi bo postuj jest pod moim domem,czy musze kupowac bilety do kina bo jest za rogiem,totalne nie porozumienie i naciaganie ,ciekawym czy nasze osly placa czy sa zwolnieni ustawa,

z innej beczki

Masz kota? Jeśli tak, zapraszamy na nową stronę: Koty Domowe Tygrysy. Znajdziesz tam odpowiedzi i porady na częste pytania czym bawi się kot, czym karmić, zagrożenia, czy można go czegoś nauczyć. Te i inne zagadnienia znajdziesz w domowych tygrysach.

koty domowe, rasowe oraz podwórkowe w jednym miejscu

Zapraszamy

Portal HDTV-SAT.EU
Nasze strony zawsze znajdziesz pod adresem:
www.hdtv-sat.eu
Telewizja satelitarna bez tajemnic ...
przyjazna dla Was strona
.
Teraz także w wersji mobilnej.
 
Generowanie strony [s]: 0.0434

Portal HDTV SAT Telewizja Satelitarna bez tajemnic ...  

 Strona główna HDTV-SAT.EU     Dekodery SATelitarne     Kanały telewizyjne     Galeria, foto, zap     Encyklopedia

Nawigacja