Co nowego w TV

 

 

 

 

LeasingTeam zwalnia grupowo przejętych pracowników TVP SA

LeasingTeam postanowił zwolnić grupowo 78 rzekomo przejętych pracowników TVP SA, a wszystkim pozostałym zmienić warunki pracy i płacy tak, aby zwolnili się sami. Oto co prezes Braun zafundował ostatecznie pracownikom. Związek od początku wskazywał, że prawdziwym zamiarem jest grupowe zwolnienie obcymi rękoma.

Pismo ze strony ZZPTiTMP WIZJA Organizacji Zakładowej TVP

 

 

Pan Maciej Majewski
Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa


WYSTĄPIENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W SPRAWIE PLANOWANYCH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH


W związku z powzięciem przez Związek informacji o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2015 roku regulaminu zwolnień grupowych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, świadczących usługi na rzecz Telewizji Polskiej S.A., w związku ze zmniejszającą się liczbą zamówień na realizację usług dziennikarskich, grafiki komputerowej, montażu materiałów telewizyjnych i charakteryzacji, Związek oświadcza, co następuje.

Związek wskazuje, iż udostępniony przez Pracodawcę regulamin zwolnień grupowych z dnia 10 kwietnia 2015 roku został wydany z naruszeniem procedury zwolnień grupowych, określonej w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownikówz dnia 13 marca 2003 roku (Dz. U. 2013,Nr 90, poz. 844, ze zm., dalej ustawa). W konsekwencji, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, którym pracodawca planuje objąć grupę 243 osób a także wypowiedzenie umów o pracę, w tym w szczególności rozwiązanie umów bez wypowiedzenia, Związek uznaje za rażące naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

Związek wskazuje, iż wbrew ciążącemu obowiązkowi, Pracodawca:

1.      Nie przeprowadził konsultacji ze związkami zawodowymi ograniczając swoją aktywność do poinformowania o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, czym naruszył art. 2 ust. 1 i 2 ustawy

2.       Nie przekazał wymaganych w treści art. 3 ust. 2 ustawy informacji, których udostępnienie stanowi warunek sine qua non konsultacji a w szczególności nie wskazał przyczyny uzasadniającej przeprowadzenie zwolnień grupowych ani terminów przeprowadzania procesu zwolnień. Pracodawca nie wskazał także obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów uzasadniających objęcie zwolnieniami grupowymi przewidzianej grupy pracowników

3.      Nie przekazał informacji, o których mowa w art.2 ust. 5 ustawy a w szczególności nie odpowiedział na sformułowane przez Związek żądanie udzielenia, w szczególności:  a/informacji o przewidywanym dla LesingTeam Sp z o.o. bilansie zysków i strat za rok 2014; b/informacji o podejmowanych przez pracodawcę – jako agencji zatrudnienia, której ustawowym zadaniem jest pośrednictwo pracy oraz aktywizacja pracowników tymczasowych, do których należą osoby objęte procesem zwolnień grupowych – próbach poszukiwania nowych kontrahentów, w tym pracodawców-użytkowników; c/kryteriach, którymi kierował się pracodawca dokonując doboru pracowników do planowanych zwolnień; d/ funduszu świadczeń socjalnych, do którego utworzenia był zobowiązany na podstawie umowy z dnia 26 maja 2014r. zawartej z TVP; e/ informacji, która mogłaby uprawdopodobnić istnienie po stronie TVP jako kontrahenta LeasingTeam zamiaru obniżenia zamówień zważywszy, że wiążąca strony umowa z dnia 26 maja 2014r. została zawarta na dwa lata, a obniżenie zamówień stanowić musi naruszenie warunków tej umowy i – jak należy przypuszczać – łączy się z odpowiedzialnością TVP za naruszenie zobowiązania umownego. W konsekwencji okoliczność ta nie powinna rzutować na warunki pracy i płacy zatrudnionych pracowników

4.      Stosował obstrukcję w zakresie podejmowanych przez Związek działań zmierzających do wyznaczenia terminu spotkania konsultacyjnego uniemożliwiając Związkowi prawidłową reprezentację przez co żadna z działających u Pracodawcy organizacji związkowych nie mogła wziąć udziału w spotkaniu w terminie, który został jednostronnie narzucony przez pracodawcę

5.      Naruszył terminy, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, co uniemożliwiło  organizacjom związkowym zgłoszenie w ramach konsultacji propozycji

6.      Działanie pracodawcy stanowi naruszenie art. 231 §6 k.p. w zakresie, w jakim przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Pracodawca nie wskazał bowiem przyczyny uzasadniającej zwolnienia grupowe a nadto przyczyny, która uzasadniałaby skrócenie rocznego okresu ochrony trwałości warunków pracy i płacy zgodnie z treścią umowy z dnia 26 maja 2014r. zawartej pomiędzy TVP S.A a LeasingTeam Sp z o.o.

7.      Działanie pracodawcy stanowi obejście przepisów art. 1042 k.p. polegające na stosowanie kryteriów doboru pracowników do zwolnień grupowych w oparciu o postanowienia Regulaminu procesu oceny pracowników z dnia 5 marca 2014r. który pracodawca uznaje za część obowiązującego prawa zakładowego, a który jest przedmiotem trwającego sporu zbiorowego z pracodawcą

8.      Działanie pracodawcy zmierza do naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2006.90.631 j.t. – dalej pr. aut.) poprzez, w szczególności, pozbawienie osoby wykonujące działalność twórczą prawa do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich. Związek przedstawił w tym zakresie opinię w piśmie Wizja/22/2015 z dnia 13.04.2015r.

9.      Działanie pracodawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego a w szczególności pracodawca dokonując doboru pracowników objętych zwolnieniami grupowymi nie bierze pod uwagę sytuacji życiowej ani innych, czynników wskazujących na szczególne położenie niektórych pracowników objętych procesem zwolnień grupowych.

UZASADNIENIE :

 Pracodawca nie podjął starań umożliwiających zawarcie porozumienia odnośnie zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy. Ponadto, wbrew twierdzeniom Pracodawcy, zawartym w regulaminie zwolnień grupowych z dnia 10 kwietnia 2015 roku, Pracodawca nie skonsultował zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy, co stanowiło jego obowiązek, wyrażony w art. 2 ust. 1 ustawy.

Związek zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy, powyższa konsultacja powinna dotyczyć w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. Podkreślenia wymaga, iż konsultacje przeprowadzane z reprezentującymi pracowników organizacjami polegają nie tylko na przekazywaniu tym organizacjom określonych informacji, ale winny również stwarzać możliwości przedstawienia własnych propozycji przez organizacje związkowe. Konsultacje powinny zawierać aktywny z obu stron element negocjacji.

Wskazać należy, iż spotkania Pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi, które odbyły się w dniu 13 marca 2015 roku i w dniu 8 kwietnia 2015 roku miały charakter jedynie informacyjny, to znaczy ograniczało się do przekazania informacji o planowanych zwolnieniach przez Pracodawcę i nie zawierały elementu negocjacyjnego. Pracodawca udzielając informacji o planowanych zwolnieniach grupowych powinien umożliwić organizacjom związkowym w racjonalnie wyznaczonym terminie, ustosunkowanie się do stanowiska Pracodawcy w zakresie zwolnień grupowych i przedstawienie propozycji w zakresie możliwości ich uniknięcia albo ograniczenia, a także umożliwić odniesienie się do samej procedury zwolnień grupowych, tak aby uwzględniała ona prawnie uzasadnione interesy pracownicze, a nadto była zgodna z przepisami prawa pracy i zasadami współżycia społecznego.

Ponadto, Związek wskazuje, iż projekt porozumienia w sprawie planowanych zwolnień grupowych został przekazany przez Pracodawcę w późnych godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego planowane spotkanie, które odbyło się 8 kwietnia 2015 roku. W związku z powyższym Związek nie miał możliwości zajęcia stanowiska w sprawie projektu powyższego Porozumienia na spotkaniu 8 kwietnia 2015 roku i dlatego też wskazane spotkanie nie mogło mieć charakteru negocjacyjnego. Podkreślenia wymaga, iż Związek wielokrotnie zwracał się do Pracodawcy wnioskując o udostępnienie projektu porozumienia Związkowi.

Związek wskazuje, iż powyższe postępowanie Pracodawcy stanowi naruszenie art. 2 ust.  4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, który nakłada na pracodawcę obowiązek przekazania zakładowym organizacjom związkowym informacji w terminie umożliwiającym tym organizacjom zgłoszenie w ramach konsultacji propozycji dotyczących zamiaru przeprowadzenia przez pracodawcę zwolnień grupowych.

W związku z powyższym, nie można zakwalifikować udziału Pracodawcy w spotkaniach w dniach 13 marca br. roku i 8 kwietnia br. roku jako wypełnienia obowiązku konsultacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ponadto, podkreślenia wymaga, iż podczas spotkania w dniu 13 marca 2015 roku, a nadto w korespondencji mailowej kierowanej do Zarządu LeasingTeam Sp. z o. o., Związek wnosił o przedstawienie dokumentacji  potwierdzającej sytuację ekonomiczną Pracodawcy, uzasadniającą przeprowadzenie procedury zwolnień grupowych, jednak Pracodawca nie przedstawił  do dnia dzisiejszego powyższych dokumentów organizacjom związkowym i tym samym uniemożliwił rzeczowe odniesienie się do stanowiska Pracodawcy w zakresie przyczyn planowanych zwolnień grupowych.W związku z powyższym Związek ponawia wezwanie o przekazania wszelkich dokumentów, uwiarygodniających informacje o 20% zmniejszeniu zamówień z TVP S.A., które to zmniejszenie jest wskazywane przez Pracodawcę, jako przyczyna uzasadniająca przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych.

 Związek wskazuje, iż pisemne zawiadomienie o przyczynach zamierzonego zwolnienia grupowego, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą oraz o grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem zwolnienia grupowego, powinno być na tyle konkretne, aby możliwe było rozpoczęcie właściwych konsultacji i negocjacji. Za ogólnikowe uznać należy zaproponowane przez pracodawcę w zawiadomieniu z dnia 13 marca 2015 roku, kryteria doboru pracowników do grupowego zwolnienia. Pracodawca ograniczył się jedynie do wymienienia następujących kryteriów typowania pracowników do zwolnień: kwalifikacje merytoryczne, umiejętności realizacji zadań, umiejętności interpersonalne i społeczne.

Pracodawca ma zgodnie z art. 94 pkt 9 Kodeksu pracy obowiązek stosować obiektywne, niedyskryminujące i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy, którymi będzie się kierował przy doborze pracowników do zwolnienia z pracy, na co zwraca uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca 2012 roku (sygn. II PK 258/11). Kontroli sądowej podlega kwestia oceny zasadności słuszności przyjętych kryteriów doboru pracowników na stanowiska pracy i kwalifikowania pracowników do zwolnienia z pracy (SN wyrok z dnia 27 listopada 1997 r. I PKN 401/97). Podkreślenia wymaga, że z uwagi na ogólnikowy charakter kryteriów typowania pracowników zaproponowanych przez Pracodawcę, organizacje związkowe nie miały realnej możliwości ustosunkowania się do zasadności wskazanych kryteriów i tym samym zostały pozbawione jakiegokolwiek wpływu na ustalenie kryteriów typowania pracowników do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych, ustalonych jednostronnie przez Pracodawcę w regulaminie z dnia 10 kwietnia 2015 roku, co stanowi naruszenie procedury zwolnień grupowych i zagraża uzasadnionym interesom pracowniczym. Związek wskazuje, iż Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej, nie ma kompetencji odnośnie dokonywania oceny pracowników w ramach ich działalności twórczej i w związku z tym dla zapewnienia prawidłowego przebiegu planowanych zwolnień grupowych konieczne jest uwzględnienie opinii organizacji pracowniczych w tym zakresie.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 roku (sygn. I PK 172/2012), przyczyny zwolnienia powinny być skonkretyzowane w takim stopniu, aby związki zawodowe mogły ocenić ich zasadność, zgłosić propozycje zmierzające do ich uniknięcia lub ograniczenia, ewentualnie oszacować ich zakres. Jak ponadto zauważył Sąd Najwyższy w powyższym wyroku, w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę dotyczy pracownika wybranego przez pracodawcę z większej liczby pracowników, zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy, przyczyną tego wypowiedzenia są nie tylko zmiany organizacyjne, czy redukcja zatrudnienia, ale także określona kryteriami doboru sytuacja danego pracownika. W rezultacie, pracodawca, który z uwagi na zaistniałe przyczyny organizacje dokonuje zwolnienia grupowego i stosuje w tym zakresie określone zasady (kryteria) doboru pracowników do zwolnienia, powinien powołać się na te kryteria przy wskazaniu przyczyny wypowiedzenia.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ocena doboru pracownika do zwolnienia powinna być dokonana z uwzględnieniem wszelkich okoliczności sprawy – zarówno tych związanych bezpośrednio ze stosunkiem pracy, co obejmuje między innymi wykształcenie pracownika, jego kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe, stosunek do obowiązków pracowniczych, predyspozycje do zajmowania określonego stanowiska, jak i dotyczących sytuacji osobistej i rodzinnej pracownika(wyrok SN z dnia 6 grudnia 2001 r., sygn. akt I PKN 715/00).

Związek wskazuje, iż zarówno w treści zawiadomienia o planowanych zwolnieniach zbiorowych, jak i w treści samego regulaminu z dnia 10 kwietnia 2015 roku, pracodawca nie uwzględnił, jako kryterium objęcia pracowników zwolnieniami, sytuacja rodzinnej i majątkowa pracownika,stanu zdrowia pracownika, ani możliwość znalezienia nowego zatrudnienia. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, w razie zmniejszenia zatrudnienia przez Pracodawcę, wybór zwalnianego pracownika, którego sytuacja osobista jest znacznie gorsza od pozostałych, może zostać uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, na podstawie art. 8 w zw. z art. 45 Kodeksu pracy (wyrok SN z dnia 19 grudnia 1996 roku, sygn. I PKN 46/96) i tym samym prowadzić do uznania wypowiedzenia umowy o pracę przez sąd za bezskuteczne.

Związek oświadcza, iż popiera w całości stanowisko KZ NSZZ „Solidarność”, wskazujące na konieczność przeprowadzenia konsultacji i zawarcia w porozumieniu  w kwestii dodatkowych zabezpieczeń socjalnych dla pracowników objętych procedurą zwolnień grupowych, zmiany nazwy komisji kwalifikującej osoby do tych zwolnień, jak również przyznania dodatkowych gratyfikacji finansowych dla zwalnianych pracowników ponad ustawowy przymus, którego wyrazem są zapisy w Projekcie proponowane przez LeasingTeam.

Ponadto, podkreślenia wymaga, iż wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2 ust. 3 ustawy, Pracodawca nie określił w zawiadomieniu o planowanych zwolnieniach grupowych z dnia 13 marca 2015 roku, kolejności dokonywania planowanych zwolnień, ograniczając się jedynie do wskazania, że o kolejności zwolnień decydować będzie komisja redukcyjna powołana przez Pracodawcę. Tym samym Pracodawca uniemożliwił zakładowym organizacjom związkowym, ustosunkowanie się do kwestii kolejności planowanych zwolnień i wyrażenie opinii we wskazanym zakresie.

Związek wskazuje, iż naruszenie obowiązku konsultacji związkowej zwolnień grupowych, powoduje wadliwość przyszłych wypowiedzeń umów o pracę z tego tytułu. W efekcie pracodawca może być zobowiązany, co najmniej do zapłaty odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę, na co zwraca uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 roku (sygn. II PK 32/10).

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, pracodawca może ustalić w regulaminie tylko i wyłącznie, gdy zawarcie porozumienia ze związkami nie jest możliwe, a ustalenia regulaminu powinny w miarę możliwości uwzględniać propozycje przedstawione w ramach konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Wskazać należy, iż okres konsultacyjny ustalony przez ustawodawcę w art. 3 ust.1 ustawy ma charakter instrukcyjny. Zawarcie porozumienia po upływie tego terminu nie będzie miało, bowiem skutku w postaci nieważności tego porozumienia. Jeżeli pracodawca, mimo upływu 20-dniowego terminu, nadal prowadzi konsultacje zmierzające do zawarcia porozumienia, to nie jest to naruszenie procedury zwolnień grupowych, co potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego w wyroku z 2 marca 2004 roku (sygn. I PK 387/03, OSNP 2005/9/124), w którym to Sąd stwierdził, iż: „porozumienie w sprawie zasad postępowania przy dokonywaniu zwolnień pracowników nie staje się bezskuteczne przez to, że zostało zawarte po upływie 20 dni od zawiadomienia na piśmie zakładowej organizacji związkowej o konieczności rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn określonych (…). Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zgodnie z postanowieniami takiego porozumienia nie narusza przepisów o wypowiadaniu umów o pracę”.

Uznać należy, iż pracodawca powinien dążyć do przeprowadzenia szczegółowych konsultacji w zakresie planowanych zwolnień grupowych i do zawarcia w powyższych kwestiach porozumienia z organizacjami związkowymi, a sam upływ 20-dniowego terminu nie uzasadnia przyjęcia, iż Pracodawca spełnił nałożone na niego ustawowe obowiązki, wskazane w art. 2 ust. 1 i w art. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i tym samym był uprawniony do wydania regulaminu zwolnień grupowych, który, co wymaga podkreślenia, ma charakter jednostronny i nie uwzględnia postulatów organizacji związkowych działających u Pracodawcy.

Z uwagi na powyższe, Związek stoi na stanowisku, iż regulamin zwolnień grupowych z dnia 10 kwietnia 2015 roku, został wydany z naruszeniem procedury ustawowej dotyczącej zwolnień grupowych, poprzez bezpodstawne pominięcie przez Pracodawcę obowiązkowej procedury informacyjno-konsultacyjnej odnośnie zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych, a planowane przez pracodawcę rozwiązanie umów o pracę z pracownikami objętymi grupowymi zwolnieniami, będzie obarczone wadliwością.

W związku z powyższym., Związek podtrzymuje wolę osiągnięcia porozumienia w kwestii planowanych zwolnień grupowych, wyrażoną podczas spotkania z Pracodawcą, które odbyło się 8 kwietnia 2015 roku. Związek wyraża gotowość do podjęcia negocjacji w terminie odpowiadającym wszystkim zakładowym organizacją związkowym i w związku z powyższym ponawia żądanie o wyznaczenie terminu spotkania w celu przeprowadzenia konsultacji i zawarcia porozumienia we wskazanym zakresie. Związek wskazuje, iż zaplanowane spotkanie powinna poprzedzać wymiana korespondencji mailowej z Pracodawcą, w celu przeprowadzenia wstępnych konsultacji i wypracowania wstępnych założeń porozumienia.

 

ZAŁĄCZNIK SPORZĄDZIŁ:

© Maciej Pacuła
EKSPERT KOMISJI EUROPEJSKIEJ
D.S. PRAWA KULTURY I MEDIÓW

 

źródło: ZZPTiTMP WIZJA

Organizacja Zakładowa TVPKomentowanie dozowolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Portal HDTV-SAT.EU
Nasze strony zawsze znajdziesz pod adresem:
www.hdtv-sat.eu
Telewizja satelitarna bez tajemnic ...
przyjazna dla Was strona
.
Teraz także w wersji mobilnej.
 
Generowanie strony [s]: 0.0178

Portal HDTV SAT Telewizja Satelitarna bez tajemnic ...  

 Strona główna HDTV-SAT.EU     Dekodery SATelitarne     Kanały telewizyjne     Galeria, foto, zap     Encyklopedia

Nawigacja